ท่านต้องการให้ ทต.ลาดใหญ่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 2 )
16.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
16.67%
ด้านบริการอินเตอร์เน็ต ( 1 )
8.33%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 6 )
50.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
8.33%